top of page
Sustainable Energy
מימון אנרגיה מתחדשת

קורס זה יציג את המבנה הכללי של תורת השקעות. התלמיד ינתח ממחירי שוק את עלות ההקמה של חברה (CpX), את עלות התפעול (OpX) וינתח את את החוב הנלווה.

  התלמיד יעריך את תזרימי המזומנים בחברה וייצר דו"ח השקעה מלא המתאר את ההחזר על ההשקעה (ROI) ואת האשראי והסיכון הכספי הנלווים. 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

מטרות הקורס:

הכרת חשיבות תהליכי קבלת החלטות השקעה

הכרת הפרמטרים הקובעים את איכות ההשקעה

הבנת תהילך האנליזה הפיננסית של מיזם עם מקרה חקר

קבלת כלים לתכנון השקע בהתבסס על מחירי שוק

בחינת שוק האנרגיה המתפתח ומשגשג בימים אלו

 

תאור מהלך הקורס והדרישות:

הקורס יהיה בנוי מהרצאות ,ומשימות.

התלמיד יקבל מטלות שבועיות לבניית ההשקעה (אפשרי באנרגיה מתחדשת) מהצעות מחיר בשוק. יהיה עליו להגיש אותו בחזרה על קובץ Excel ו- PPT. דוח ההשקעה שהתקבל יוצג בכיתה על ידי כל קבוצה וידורג ע"י התלמידים ביחס לשאר העבודות של חברי הכיתה. דירוג זה במשותף עם הערכת המרצה ישמש לציון התלמידים.

 

הסטודנטים יקבלו כעבודת בית תרגילים לתרגול חישובים הנדסיים.

כמו כן יקבלו הסטודנטים משימות לחיפוש אינפורמציה בספריה ובאינטרנט. חלק מהמשימות תהיינה משימות קריאה וסיכום לאחריהן יצטרכו כל הסטודנטים להגיש דף תשובות על שאלות מוגדרות מראש. משימות אחרות יחולקו לצוותים שיורכבו ממספר סטודנטים אשר: יגדירו שאלות חקר, יחפשו אינפורמציה ויכינו מצגת להצגה באתר האינטרנט של הקורס.

הגשת התרגילים והמשימות היא חובה. 

ניתן להגיש תרגילים ומשימות כיתה בזוגות. ניתן לערוך דיונים בקבוצות גדולות יותר על התרגילים והמשימות אך כל זוג חייב לכתוב ולהגיש את התרגיל בנפרד.

 

 

קביעת ציון:

100% - בחינה

ספרי לימוד ומקורות ספרות:

1)  Simon Benninga, " Financial Modeling ", (The MIT Press) fourth edition

 

נושאי הקורס לפי שבועות

Investment Capital Structure

 

Analysis of Inventories and Long-Lived Assets

Market Research For system components

Investment-related debt and Capital Structure Decisions

Market quotes for financing energy

Cash flow theoretical analysis

Signal processing for solar wind and temperature time series

Consideration of system depreciation amortization

Manufacturer declaration for system components risk of default

Optimal maintenance analysis

Numerical analysis of maintenance with seasonal cash flow

Analysis of ROI and related credit risk

Work presentations

bottom of page